ဘိုးဘြားပိုင္ေျမ ဂရန္ေလွ်ာက္ရင္ စိစစ္ေဆာင္႐ြက္ေပးမည္

javascript

ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္း ဘိုးဘြားပိုင္ေျမေတြမွာအေနၾကာသူေတြအေနနဲ႔ ဂရန္ေလွ်ာက္ထားရင္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ဥပေဒအရစိစစ္ေဆာင္႐ြက္ေပးမွာျဖစ္ ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္က ေျပာၾကားပါတယ္။

လူေနအိမ္ရာေတြက ဘိုးဘြားပိုင္ေျမ၊ ဂရန္ေျမနဲ႔ပါမစ္ေျမေတြျဖစ္ၾကၿပီး အမ်ားစုမွာ ဘိုးဘြားပိုင္ေျမေတြျဖစ္ၾကပါတယ္။ ဘိုးဘြားပိုင္ေျမေပၚမွာ ေနထိုင္သူေတြက မွတ္ပုံတင္အေရာင္း အဝယ္စာခ်ဳပ္နဲ႔ ဝယ္ယူေနထိုင္သူေတြ၊ အရပ္စာခ်ဳပ္အဆင့္ဆင့္နဲ႔ ဝယ္ယူေနထိုင္သူေတြရွိသလို အေထာက္အထားမရွိဘဲ ဘိုးဘြားဘီဘင္လက္ထက္ကတည္းကစၿပီးေတာ့ လက္ဆင့္ကမ္းေနထိုင္သူေတြရွိၾကပါတယ္

မေ႐ႊ႕ေျပာင္းႏိုင္တဲ့ပစၥည္း ေျမယာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တရားဝင္ပိုင္ဆိုင္မႈရွိဖို႔အတြက္ တည္ဆဲဥပေဒအရ အဲသည္ေျမကို မွတ္ပုံတင္အေရာင္းအဝယ္စာခ်ဳပ္နဲ႔ ဝယ္ ထားသူျဖစ္ရမွာျဖစ္ၿပီး ဒါမွမဟုတ္ တရား႐ုံးတစ္ခုခုရဲ႕ ႏိုင္ဒီဂရီအရ 
လက္ရွိေနထိုင္သူျဖစ္ရမယ္လို႔ ဥပေဒမွာျပ႒ာန္းထားေၾကာင္းသိရပါတယ္။

ရပ္ကြက္၊ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနကေန တစ္ဆင့္ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရကို ေျမပိုင္ဆိုင္မႈေတြ၊ ေျမငွားရမ္းစာခ်ဳပ္ဂရန္ေတြကို စီမံခ်က္နဲ႔ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုုင္ဖို႔ ေလွ်ာက္ ထားတင္ျပႏိုင္ေၾကာင္းသိရပါတယ္။

Source : The Kumudra

Facebook comments

Logo
 Tel: (+95)-1-524901, (+95)-1-531484, (+95)-9-43157 571, (+95)-9-43157 572, (+95)-9-43157 573

 Head Office: No. (82), Than Lwin Road, Windermere, Bahan Township, Yangon, Myanmar.