အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံုမ်ား စစ္ေဆးျခင္း အလ်င္အျမန္ၿပီးစီးဖုိ႔ လုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕မွ ေမွ်ာ္လင့္ေန

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြင္း အေဆာက္အအံုမ်ားေဆာက္လုပ္ခြင့္ ယာယီဆုိင္းငံ့ျခင္းမ်ားႏွင့္စစ္ေဆးမႈ ေဆာင္ရြက္ေနဆဲ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္သားမ်ား ေလ်ာ့ခ်ေနရသည့္ အေျခအေနမ်ားျဖစ္ေပၚလ်က္ ရိွေနၿပီး အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္ အေနအားျဖင့္လည္း ေငြေၾကးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားသူမ်ား၊ ဆက္စပ္ရာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ဘဏ္ကို မွီခုိအားထားလုပ္ကိုင္ရေသာ အေျခအေနမ်ား ရိွၾကေသာေၾကာင့္ အတုိးႏႈန္းမ်ား ပိုမုိရင္ဆုိင္ရေနၾကေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႔မွ ေျပာၾကားခ်က္ အရ သိရသည္။ အခ်ိဳ႔ေဆာက္လက္စတုိက္မ်ားအေနျဖင့္လည္း ၾကိဳပိြဳင့္ေရာင္းခ်ထားသည့္ အေျခ အေနမ်ား၊ ေျမရွင္ႏွင့္ ကန္ထရိုက္၊ အခန္း၀ယ္သူတုိ႔အၾကား စာခ်ဳပ္စာတမ္းဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ေငြေပးေငြယူ ကိစၥမ်ား ျပန္လည္ ညိႈႏိႈင္းတုိင္ပင္ရသည့္ အေနအထားမ်ားေၾကာင့္ အခ်ိန္၊ လုပ္အားႏွင့္ေငြေၾကး စသည့္အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ထိခုိက္မႈမ်ားရိွလာေၾကာင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈအတြက္ ယခင္ထဲက အခက္ခဲ ရိွေနသည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္သားမ်ားအပါအ၀င္ ၀န္ထမ္းအခ်ိဳ႔ကိုပါ ေလ်ာ့ခ်ေနရသည္ဟု ဗိုလ္တစ္ေထာင္ၿမိဳ႔နယ္ရိွ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက Estate Myanmar Enterprise အိမ္ၿခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္ကုမၸဏီ၏ သတင္းအဖြဲ႔သုိ႔ ေျပာၾကားသည္။

 

ေမလလယ္ခန္႔မွ စၿပီးအထပ္ျမင့္တုိက္မ်ား ယာယီေဆာက္လုပ္ခြင့္ရပ္ဆုိင္းထားခဲ့ကာ အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံုမ်ားစစ္ေဆးျခင္းကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ ယခုလ ဇူလုိင္ ၁ ရက္ေန႔မွစ၍ စတင္စစ္ေဆးေနၿပီး သတ္မွတ္ မူ၀ါဒစံညႊန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ အေဆာက္အအံုမ်ားကို ေဆာက္လုပ္ခြင့္ဆက္လက္ခြင့္ၿပဳခ်ထားေပးမည္ျဖစ္သည္။

 

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ရွစ္ထပ္ခြဲအထိ အေဆာက္အအံုမ်ား ေဆာက္လုပ္ခြင့္ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ စိစစ္ခြင့္ျပဳေပးျခင္း ျဖစ္ၿပီး ကိုးထပ္ မွ ၁၂ ထပ္ခြဲထိ အေဆာက္အအံုမ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီႏွင့္ ပညာရွင္မ်ား၊ အေဆာက္အအံုေဆာက္လုပ္ျခင္းဆိုင္ရာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားၾကီးၾကပ္စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔က စိစစ္ခြင့္ျပဳျခင္းျဖစ္ၿပီး ၁၃ ထပ္ႏွင့္ အထက္ရိွေသာ အေဆာက္အအံုမ်ားကို အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအံုမ်ား စီမံကိန္း ၾကီးၾကပ္စစ္ေဆးေရး ပညာရွင္မ်ားအဖြဲ႔မွ စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ကာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရျခင္း ျဖစ္သည္။


www.estatemyanmar.com.mm

Facebook comments

Logo
 Tel: (+95)-9-5006267, (+95)-9-43157 571, (+95)-9-43157 572

 Head Office: No. (B/404), Min Dhama Luxury Condominium, Min Dhama Road, Mayangone Township, Yangon, Myanmar.