ဆက္သြယ္ရန္

ဆက္သြယ္ရန္တုိက္ရုိက္ေခၚဆုိရန္ဖုန္း           (+၉၅)-၉-၄၃၁ ၅၇ ၅၇၁၊ (+၉၅)-၉-၄၃၁ ၅၇ ၅၇၂၊ (+၉၅)-၉-၄၃၁ ၅၇ ၅၇၃၊ 


အေရးႀကီးဖုန္း                      (+၉၅)-၁-၅၂၄၉၀၁၊ (+၉၅)-၁-၅၃၁၄၈၄၊ (+၉၅)-၉-၄၃၁ ၅၇ ၅၇၁၊ (+၉၅)-၉-၄၃၁ ၅၇ ၅၇၂၊ (+၉၅)-၉-၄၃၁ ၅၇ ၅၇၃  


အီးေမးလ္                           info@estatemyanmar.com.mm  


လိပ္စာ                              အမွတ္ (၈၂)၊ သံလြင္လမ္းမ၊ ၀င္ဒါမီယာ၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္။

တည္ေနရာၿပေၿမပံု

ဆက္သြယ္ရန္ ပံုစံ

Logo
 Tel: (+95)-1-524901, (+95)-1-531484, (+95)-9-43157 571, (+95)-9-43157 572, (+95)-9-43157 573

 Head Office: No. (82), Than Lwin Road, Windermere, Bahan Township, Yangon, Myanmar.